Predĺžená záruka je poistný produkt poisťovne Allianz Assistance, ktorý kryje vady poistených výrobkov, ktoré vzniknú po skončení riadnej - zákonnej záručnej doby v období dojednaného obdobia predĺženia záruky zakúpeného výrobku.

Prečo by ste si mali zakúpiť predĺženie záruky?

 • Získate istotu, že kúpa nového výrobku bude na veľmi dlhé obdobie Vaša jediná investícia, ktorú budete musieť pre jeho spokojné používanie realizovať.
 • Ak zvyknete častejšie obmieňať techniku, pri predaji výrobku, ktorý je ešte v záruke určite ušetríte čas s hľadaním kupujúceho - predá sa ľahšie a rýchlejšie.
 • Čoraz viac závad je neopraviteľných alebo ich oprava je nerentabilná a vedie ku kúpe nového výrobku - inými slovami je to ako totálna škoda pri havarovanom aute (u niektorých komodít ako sú napr. televízory, notebooky, chladničky.. je to už väčšina porúch). Sú to napríklad chybné displeje, základné dosky pri televízoroch a počítačoch, úniky chladiva do izolácie v chladiacich zariadeniach, chybné ložiská v práčkach.
 • Aj odstránenie malej závady môže stáť niekoľko desiatok € - servis vždy účtuje diagnostiku - identifikáciu závady a táto aj bez ďalšej opravy stojí bežne viac ako 10€

Pozrite si cenníky niekoľkých servisov v nasledujúcich linkoch a sami zvážte výhody, ktoré Vám predĺženie záruky prinesie:

Počet rokov

Predĺženie záruky je možné o 1,2 alebo 3 roky od ukončenia 2-ročnej zákonnej záruky. Celkovo je tak možné predĺženie záruky spolu na 3, 4 alebo 5 rokov. Predĺžená záruka kryje opravy alebo kúpu nového výrobku (v prípade neopraviteľnej alebo nerentabilnej opravy) až do výšky obstarávacej ceny nového výrobku.     

Výšku poistnej sumy nájdete pri jednotlivých výrobkov(ak je  ich poistenie možné). Pre uzatvorenie poistenia predĺženej záruky si vyberte obdobie poistenia predĺženej záruky, ktoré Vám najlepšie vyhovuje:


Poistnú zmluvu Vám zašleme spolu s faktúrou za zakúpený tovar. Zmluvu si dôkladne uschovajte pre prípadné uplatnenie nároku na odstránenie závady počas poistného obdobia. V prípade poistnej udalosti - závade po skončení riadnej zákonnej záruky si pripravte poistnú zmluvu k predĺženej záruke na pokazený výrobok a nahláste ju jedným z uvedených spôsobov:

a) prostredníctvom webového formulára na  www.hlasenieskod.sk / QR kódom
b) telefonicky na +421 252 450 039
c) e-mailom na property@allianz-assistance.cz.


Nikdy nedávajte opraviť poistený výrobok bez nahlásenia poistnej udalosti a bez pokynov poisťovne, takáto oprava nebude preplatená!Všeobecné poistné podmienky- fyzické osoby
 Predĺžená záruka, Záruka PLUS

Článok 1 
Úvodné ustanovenia

Práva a povinnosti z tohto poistenia sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Všeobecnými poistnými podmienkami (VPP) a prípadne zmluvným dojednaním, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Dokument VPP (ďalej tiež Poistné podmienky) je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak poistná zmluva alebo Poistné podmienky, v prípadoch, kedy to zákon pripúšťa, obsahujú dojednania odchylné od zákona, platia dojednania poistnej zmluvy, prípadne Poistných podmienok.

AWP P&C SA, so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapísaná u obchodného súdu v Bobigny pod administratívnym č. 2016B01853, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112 (ďalej len „poisťovateľ“ alebo „poisťovňa“).

Tieto poistné podmienky zahŕňajú druhy poistenia, ktoré môžu byť poistnou zmluvou podľa voľby poistenia dojednané:

 • poistenie predĺženej záruky
 • poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia („Záruka PLUS“)
 • kombinácia uvedených poistení

Poistník svoju voľbu z uvedených druhov poistenia, vymedzených v týchto poistných podmienkach, oznámi obchodnému zástupcovi pri kúpe výrobku alebo v prípade poistenia predĺženej záruky do 30 dní odo dňa nákupu výrobku. Zvolené poistenie potom bude uvedené na poistnej zmluve vystavenej poistníkovi obchodným zástupcom. Úhradou kúpnej ceny, uvedenej na faktúre či pokladničnom doklade, a poistného, uvedeného na poistnej zmluve, v ktorej je uvedené vybrané poistenie, vymedzené v týchto poistných podmienkach, poistník a poistený prejavuje svoju vôľu a potvrdzuje, že s týmito poistnými podmienkami a rozsahom poistenia z nich vyplývajúceho bol oboznámený a súhlasí s nimi. Súčasne poistník berie na vedomie, že uvedené druhy poistenia nie je možné uzatvoriť u výrobkov určených na výkon povolania.
 Tieto poistné podmienky platia po celý čas trvania poistenia dojednaného poistnou zmluvou.

Článok 2 
Výklad pojmov

Predĺžená záruka: záruka s rovnakým rozsahom služieb ako zákonná záruka poskytovaná na tovar predajcom, ak nie je v týchto VPP stanovené inak.

Náhodné poškodenie: akékoľvek náhodné, náhle a nepredvídané poškodenie výrobku vonkajšími vplyvmi, ktoré ovplyvňujú prevádzkovú funkčnosť výrobku.

Odcudzenie: strata poisteného výrobku v dôsledku lúpeže alebo vlámania.

Lúpež: prisvojenie si poisteného výrobku páchateľom pri použití násilia alebo vyhrážky bezprostredným násilím proti poistenému, jeho zamestnancovi alebo inej osobe poverenej poisteným užívaním poisteného výrobku.

Vlámanie: násilné vniknutie do uzatvoreného priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky s použitím sily. Uzatvoreným priestorom sa rozumie budova alebo vozidlo s uzatvorenou karosériou.

Poistený výrobok: výrobok podrobne opísaný v poistnej zmluve a vo faktúre či pokladničnom doklade vystavenom obchodným zástupcom poistníkovi pri kúpe výrobku.

Poistné: Poistné sa dojednáva ako jednorazové a je splatné v momente dojednania poistenia.

Poistná suma: Poistná suma je stanovená ako obstarávacia cena poisteného výrobku a je uvedená v poistnej zmluve.

Potvrdenie o dojednaní poistenia: dokument, ktorý potvrdzuje existenciu poistenia v rozsahu zvolenom poisteným, v súlade s týmito poistnými podmienkami.

Tretia osoba: akákoľvek iná osoba ako poistený, druh poisteného alebo jeho zákonný partner, potomkovia alebo predkovia poisteného, zamestnanci poisteného, rovnako ako akákoľvek osoba, ktorú poistený neoprávnil užívať poistený výrobok.

Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu.

Poistený: fyzická alebo právnická osoba, na majetok ktorej sa poistenie vzťahuje. Pre účely tohto poistenia je poistený vždy zhodný s poistníkom.

Oprávnená osoba: fyzická alebo právnická osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo na poistné plnenie. Pre účely tohto poistenia je oprávnenou osobou vždy poistený.

Obchodný zástupca: Akákoľvek osoba, ktorú poisťovateľ splnomocnil dojednávať poistenie, opravovať alebo vymeniť poistený výrobok, robiť v mene poisťovateľa právne úkony alebo faktické konania v súlade s týmito poistnými podmienkami.

Článok 3 
Poistná udalosť

 • V prípade poistenia predĺženej záruky je poistnou udalosťou porucha poisteného výrobku.
 • V prípade poistenia náhodného poškodenia je poistnou udalosťou náhodné poškodenie.
 • V prípade poistenia odcudzenia výrobku je poistnou udalosťou odcudzenie poisteného výrobku.

Poisťovňa poskytne oprávnenej osobe poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť definovaná v týchto poistných podmienkach pre dojednaný druh poistenia.

Článok 4

Poistná zmluva musí byť dojednaná vždy písomne. Zmeny poistnej zmluvy musia mať takisto písomnú formu.

Článok 5 
Obdobie trvania poistenia

Poistenie predĺženej záruky dojednané a uhradené podľa týchto poistných podmienok sa dojednáva s začiatkom o 0.00 hod. dňa dojednaného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

Poistenie Záruky PLUS dojednané a uhradené podľa týchto poistných podmienok sa dojednáva so začiatkom v momente podpisu poistnej zmluvy.

Každé jednotlivé poistenie dojednané podľa týchto poistných podmienok sa dojednáva na poistné obdobie uvedené v poistnej zmluve pre každý druh poistenia osobitne. Podmienkou platnosti poistnej zmluvy je úhrada celého predpísaného poistného.

Článok 6 
Zánik poistenia

Poistenie zaniká v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka uplynutím poistného obdobia, výpoveďou, v dôsledku nezaplatenia poistného, odstúpením od poistenia a ďalšími spôsobmi stanovenými v Občianskom zákonníku.

V prípade zániku poistenia sa, podľa všeobecne platných právnych predpisov, nespotrebované poistné poistenému nevracia.

Uplynutie poistného obdobia

Poistenie zaniká uplynutím poistného obdobia, a to o 24. hodine dňa dojednaného ako koniec poistenia.

Uplynutie poistného obdobia

Poistenie zaniká uplynutím poistného obdobia, a to o 24. hodine dňa dojednaného ako koniec poistenia.

Zánik odstúpením od kúpnej zmluvy

V prípade, že dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy pred dátumom začiatku poistenia predĺženej záruky, zaniká postenie dňom odstúpenia od kúpnej zmluvy. Poistník má nárok na vrátenie poistného za toto riziko. Poistník nemá nárok na poistné zaplatené za riziko náhodného poškodenia a odcudzenia, a to ani na pomernú časť.

Odstúpenie poistníka od dojednaného poistenia

Poistník môže odstúpiť od poistenia, dojednaného v rozsahu určenom týmito poistnými podmienkami, do štrnástich (14) dní od dátumu dojednania poistenia. Poistník sa musí dostaviť do predajne Obchodného zástupcu, kde mu bude v uvedenej lehote 14 dní poistná zmluva stornovaná a poistné vrátené. V prípade dojednania poistnej zmluvy formou obchodu na diaľku, musí poistník odoslať v lehote 14 dní Obchodnému zástupcovi písomné odstúpenie od poistnej zmluvy s overeným podpisom. Odstúpením od poistnej zmluvy sa zmluva ruší od jej začiatku.

Rozhodné právo

Poistná zmluva a poistenie v nej dojednané v rozsahu určenom týmito poistnými podmienkami sa riadi slovenským právom.

Článok 7 
Povinnosti z poistenia

Poistník alebo poistený je povinný vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni. Poistník alebo poistený je súčasne zo zákona povinný predložiť doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada a ktoré sú nevyhnutné pre výplatu poistného plnenia. Kým nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovňa poistné plnenie nevyplatí. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po skončení vyšetrovania. Vyšetrovanie je skončené, hneď ako poisťovateľ oznámi jeho výsledok oprávnenej osobe.

Článok 8 
Poistenie predĺženej záruky

(1) Rozsah Poistenia predĺženej záruky 
 Ak počas trvania Poistenia predĺženej záruky nastane u poisteného výrobku poistná udalosť, má poistený právo na poistné plnenie formou opravy alebo výmeny poisteného výrobku, v súlade s týmito poistnými podmienkami. Poistenie predĺženej záruky sa dojednáva ako poistenie škodové.

(2) Poistné plnenie formou opravy poisteného výrobku
 V prípade opravy poisteného výrobku budú použité nové alebo použité náhradné dielce od ktoréhokoľvek výrobcu. Vymenené dielce budú mať rovnakú funkčnosť ako pôvodné dielce. Do nákladov na opravu sa okrem samotnej opravy vrátane náhradných častí zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do/ zo servisu, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner, poštovné za odoslanie výrobku zo servisu klientovi a náklady na dopravu a prácu technika na mieste vzniku poistnej udalosti.
 Výplatou poistného plnenia poistenie nezaniká.

(3) Poistné plnenie formou výmeny poisteného výrobku
 Poisťovateľ je oprávnený posúdiť a rozhodnúť, kedy je oprava poisteného výrobku fakticky nemožná alebo ekonomicky nerentabilná – v takom prípade má poistený právo na výmenu poisteného poškodeného výrobku za nový, s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, maximálne do výšky poistnej sumy.
 O výbere nového výrobku rozhoduje Poisťovateľ.
 Do nákladov na výmenu sa okrem nového výrobku zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do servisu alebo predajne, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner a prípadné náklady na pôvodne zamýšľanú opravu výrobku.

(4) Výluky z Poistenia predĺženej záruky
 Poistenie predĺženej záruky sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy poisteného výrobku: 

 1. na ktoré bol poistník alebo poistený upozornený a na ďalšie chyby, ktoré už výrobca vylúčil vo svojej záruke, prevzatej poisteným pri kúpe výrobku.
 2. spôsobené nesprávnou či nedostatočnou údržbou výrobku, preťažovaním výrobku, užívaním výrobku v rozpore s pokynmi výrobcu či za nezvyčajných podmienok.
 3. vzniknuté bežným opotrebovaním.
 4. spôsobené úmyselne a hrubou nedbanlivosťou.
 5. zapríčinené účinkami klimatických a iných vonkajších vplyvov, ako aj chyby zapríčinené živelnou udalosťou, haváriou, vandalizmom, krádežou alebo prepravou výrobku.
 6. ktoré opravoval iný subjekt ako autorizovaný zmluvný servis.
 7. spôsobené nedostatočnou opravou alebo ďalším používaním výrobku bez opravy chyby výrobku, ktorá sa vyskytla už skôr.
 8. spôsobené mechanickým poškodením tovaru.

Ďalej sa poistenie predĺženej záruky nevzťahuje na: 

 1. súčasti výrobku spotrebného charakteru podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu.
 2. zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s chybou výrobku.
 3. chyby preventívne odstraňované počas pravidelnej servisnej prehliadky výrobku,
 4. chyby na batériách.
 5. náhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby, tomu, kto toto právo uplatnil.
 6. neodstrániteľné chyby, ktoré však súčasne nebránia riadnemu užívaniu výrobku pre jeho účely,
 7. chyby na výrobku, ktoré sú výrobnej povahy a ako také ich odstraňuje výrobca v rámci hromadných akcií.

Článok 9 
Poistenie náhodného poškodenia

(1) Rozsah Poistenia náhodného poškodenia
 Ak počas trvania poistenia nastane poistná udalosť náhodného poškodenia poisteného výrobku, má poistený právo na poistné plnenie formou opravy alebo výmeny poisteného výrobku, ktorú zaistí poisťovateľ podľa týchto poistných podmienok.
 Poistenie náhodného poškodenia sa dojednáva ako poistenie škodové so spoluúčasťou poisteného vo výške 15 % v prvom roku poistenia a 25% v druhom roku poistenia z ceny opravy (vrátane dopravy, práce a poštovného) alebo v prípade výmeny poisteného výrobku z obstarávacej ceny poisteného výrobku.
 Poistné plnenie za všetky poistné udalosti v rámci Poistenia náhodného poškodenia sa poskytuje maximálne do výšky poistnej sumy vrátane spoluúčasti za celé obdobie trvania poistenia.

(2) Poistné plnenie formou opravy poisteného výrobku 
 V prípade opravy poisteného výrobku budú na jeho opravu využité nové alebo použité náhradné dielce od ktoréhokoľvek výrobcu. Funkčnosť vymenených dielcov bude zodpovedať funkčnosti pôvodných častí.
 Do nákladov na opravu sa okrem samotnej opravy vrátane náhradných častí zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do/ zo servisu, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner, poštovné za odoslanie výrobku zo servisu klientovi a náklady na dopravu a prácu technika na mieste vzniku poistnej udalosti.
 Výplatou poistného plnenia poistenie nezaniká.

(3) Poistné plnenie formou výmeny poisteného výrobku 
 Poisťovateľ je oprávnený posúdiť a rozhodnúť, kedy je oprava poisteného výrobku fakticky nemožná alebo ekonomicky nerentabilná – v takom prípade má poistený právo na výmenu poškodeného poisteného výrobku za výrobok nový, s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami.
 O výbere nového výrobku rozhoduje Poisťovateľ.
 Do nákladov na výmenu sa okrem nového výrobku zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do servisu alebo predajne, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner a prípadné náklady na pôvodne zamýšľanú opravu výrobku.
 Výplatou poistného plnenia formou nového výrobku poistenie zaniká.

(4) Výluky z Poistenia náhodného poškodenia

Poistenie náhodného poškodenia sa nevzťahuje na:

 1. náhodné poškodenie nasledujúceho: vonkajšie zariadenie alebo položky klasifikované ako „príslušenstvo“ alebo „spotrebný tovar“, ako napr. batérie, žiarovky, žiarovky projektorov, jednorazové alebo výmenné atramentové alebo iné tlačové náplne, foto papier alebo papier na tlač, pamäťové disky, zariadenia jednoúčelovej pamäte, prenosné obaly, dotykové pero, akékoľvek dielce/súčiastky vyžadujúce pravidelnú údržbu alebo iné komponenty, ktoré nie sú vo vnútri výrobku.
 2. akékoľvek poškodenie (vrátane poškodení spôsobených vírusom) softwaru nahratého, kúpeného alebo inak preneseného na poistený výrobok. Poistenie sa nevzťahuje na software dodávaný ako periférne zariadenie.
 3. Akékoľvek poškodenia poisteného výrobku, ktoré majú len kozmetický charakter alebo inak neovplyvňujú funkčnosť výrobku, vrátane škrabancov a zárezov, ktoré podstatne nenarušujú užívanie výrobku.
 4. akékoľvek poškodenie vzniknuté v dôsledku opotrebovania.
 5. poistený výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť niekto iný ako poisťovateľ alebo osoba poverená poisťovateľom alebo jeho zástupcom. Akákoľvek oprava alebo pokus o ňu inou osobou ako poisťovateľom alebo povereným obchodným zástupcom bude mať za následok zánik tohto poistenia, a to bez nároku na vrátenie poistného. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie vo forme preplatenia nákladov na opravu, ak opravu vykonal poistený alebo iná osoba, odlišná od poisťovateľa alebo obchodného zástupcu.
 6. stratu poisteného výrobku.
 7. odcudzenie poisteného výrobku (ak nebolo dojednané poistenie proti odcudzeniu).
 8. poškodenie poisteného výrobku spôsobené ohňom z vonkajšieho alebo vnútorného zdroja.
 9. akékoľvek úmyselné poškodenie.
 10. poškodenie poisteného výrobku v súvislosti s teroristickým činom alebo vojnou.
 11. obnovu alebo prenos dát uložených v poistenom výrobku. Ak však dôsledku vzniku poistnej udalosti vzniklo poistenému právo na výmenu pevného disku, potom poistenému súčasne vzniká právo na bezplatnú inštaláciu súčasnej verzie hlavných aplikácií a operačného systémového softwaru, ktoré poistený zakúpil od obchodného zástupcu.

Článok 10 
Poistenie pre prípad odcudzenia 

(1) Rozsah Poistenia pre prípad odcudzenia
 Ak počas trvania poistenia nastane poistná udalosť odcudzenia poisteného výrobku, má poistený podľa týchto poistných podmienok právo na jeho náhradu poskytnutím nového výrobku; náhradu poisteného výrobku zaistí poisťovateľ. Poistený je povinný doložiť vznik poistnej udalosti policajným protokolom. Ak je poisteným výrobkom mobilný telefón, musí byť súčasťou tohto protokolu aj žiadosť poisteného o zablokovanie výrobného čísla prístroja (IMEI) v sieti všetkých operátorov na Slovensku. Poistenie sa vzťahuje na poistené výrobky umiestnené v uzamknutej nehnuteľnosti poisteného; vo vozidle poisteného, a to v uzamknutom kufri alebo uzamknutej priehradke; prípadne umiestnené v iných priestoroch, a to v uzamknutom sejfe alebo v pevnej uzamknutej skrinke.
 Poistenie proti odcudzeniu sa dojednáva ako poistenie škodové so spoluúčasťou poisteného vo výške 15 % z obstarávacej ceny poisteného výrobku.

(2) Poistné plnenie formou nového výrobku
 V prípade odcudzenia poisteného výrobku počas trvania tohto poistenia má poistený právo na bezplatné poskytnutie nového náhradného výrobku s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, aké mal odcudzený poistený výrobok, maximálne do výšky poistnej sumy vrátane spoluúčasti. O vzniku nároku na náhradu rozhoduje poisťovateľ. O výbere nového výrobku rozhoduje Poisťovateľ.
 Výplatou poistného plnenia formou nového výrobku poistenie zaniká.

(3) Výluky z Poistenia pre prípad odcudzenia

Poistenie proti odcudzeniu sa nevzťahuje na:

 1. náklady na výmenu softwaru. Avšak aktuálne verzie hlavných aplikácií a operačného systémového softwaru, ktoré poistený kúpil od obchodného zástupcu, budú poistenému bezplatne nahradené a dodané spolu s novým výrobkom dodaným v súlade s týmto poistením proti odcudzeniu.
 2. akékoľvek iné odcudzenie poisteného výrobku okrem odcudzenia, ku ktorému došlo v rámci lúpeže alebo vlámania treťou osobou.
 3. odcudzenie akéhokoľvek príslušenstva poisteného výrobku a ďalšieho vonkajšieho zariadenia.
 4. odcudzenie poisteného výrobku, ak neboli prijaté príslušné opatrenia na zabezpečenie výrobku pred odcudzením.
 5. odcudzenie poisteného výrobku, ktoré nastalo v čase, kedy bol výrobok predaný poisteným do starostlivosti alebo užívania tretej osobe.
 6. odcudzenie poisteného výrobku z vozidla, okrem prípadu, kedy bol výrobok ukrytý a uložený v uzamknutom kufri alebo uzamknutej priehradke a páchateľ do vozidla vnikol násilím. V takom prípade je poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie povinný predložiť dôkaz o násilnom vniknutí do vozidla.
 7. odcudzenie poisteného výrobku, ak poistený zanechal poistený výrobok na svojom alebo cudzom pracovisku, v škole alebo na inom verejnom mieste, okrem prípadu, kedy bol výrobok uzamknutý v pevnej uzamykateľnej skrinke, v sejfe alebo v podobnom uzamykateľnom zariadení, ku ktorému má prístup iba poistený, a ak došlo k násilnému poškodeniu uzamknutej skrinky, sejfu alebo iného uzamykateľného zariadenia a ak poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie predloží dôkaz o násilnom poškodení takéhoto zariadenia, v ktorom bol poistený výrobok.
 8. akýkoľvek prípad odcudzenia poisteného výrobku, ktorý poistený nenahlásil na polícii najneskôr do 72 hodín po zistení odcudzenia poisteného výrobku.
 9. stratu poisteného výrobku v dôsledku udalosti spôsobenej vyššou mocou (neodvrátiteľné, nepredvídateľné a vonkajšie udalosti).
 10. odcudzenie poisteného výrobku, ku ktorému došlo v dôsledku vedomého konania poisteného.

Článok 11 
Starostlivosť o zákazníka 

V prípade otázok alebo sťažnosti sa môže poistník alebo poistený obrátiť na poisťovateľa:
 AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112.

Orgánom dohľadu nad činnosťou poisťovateľa je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Článok 12 
Doručovanie

 1. Pre doručovanie akýchkoľvek písomností s využitím držiteľa poštovej licencie platí, že sa považujú za doručené siedmym dňom odo dňa odoslania doporučenej poštovej zásielky na kontaktnú adresu poistníka, poisteného alebo poisťovne, ak sa nepreukáže iný dátum doručenia.
 2. Pre osobné doručovanie platí, že v momente prevzatia zásielky druhou zmluvnou stranou sa táto považuje za doručenú. Zmluvná strana je povinná toto prevzatie a dátum prevzatia písomne potvrdiť na kópii doručovanej písomnosti alebo na jej druhopise.
 3. Doručovanie akýchkoľvek písomností je možné aj kuriérskou službou, ktorá umožňuje overenie doručenia. Písomnosti odoslané týmto spôsobom sa považujú za doručené v momente ich prevzatia druhou zmluvnou stranou.
 4. Ak adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy ju adresát odmietol prijať.
 5. Ak bola doručovaná písomnosť uložená a adresát si ju v úložnej lehote nevyzdvihol, považuje sa písomnosť za doručenú posledným dňom úložnej lehoty.

Článok 13 
Záverečné ustanovenia 

Poistník aj poistený súhlasia so spracúvaním osobných údajov poistníka/poisteného poisťovateľom a to v rozsahu: Meno, priezvisko, adresa, elektronický kontakt a údaje o dojednanom poistení (okrem citlivých údajov); pre marketingové účely a pre účely produktov poisťovateľa a predajcu. Udelenie súhlasu nie je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy, udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Článok 14

Tieto Poistné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 12. novembra 2012


Všeobecné poistné podmienky(právnické osoby)
 Predĺžená záruka, Záruka PLUS 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

Práva a povinnosti z tohto poistenia sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Všeobecnými poistnými podmienkami (VPP) a prípadne zmluvným dojednaním, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Dokument VPP (ďalej tiež „Poistné podmienky“) je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak poistná zmluva alebo Poistné podmienky, v prípadoch, kedy to zákon pripúšťa, obsahujú dojednania odchylné od zákona, platia dojednania poistnej zmluvy, prípadne Poistných podmienok.

Poisťovateľom je AWP P&C SA, so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapísaná u obchodného súdu v Bobigny pod administratívnym č. 2016B01853, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112 (ďalej len „poisťovateľ“ alebo „poisťovňa“).

Tieto poistné podmienky zahŕňajú druhy poistenia, ktoré môžu byť poistnou zmluvou podľa voľby poistenia dojednané:

 • poistenie predĺženej záruky
 • poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia („Záruka PLUS“)
 • kombinácia uvedených poistení

Poistník svoju voľbu z uvedených druhov poistenia, vymedzených v týchto poistných podmienkach, oznámi obchodnému zástupcovi pri kúpe výrobku alebo do 14 dní odo dňa nákupu výrobku. Zvolené poistenie potom bude uvedenej na poistné zmluve vystavenej poistníkovi obchodným zástupcom. Úhradou kúpnej ceny, uvedenej na faktúre či pokladničnom doklade, a poistného, uvedeného na poistnej zmluve, v ktorej je uvedené vybrané poistenie, vymedzené v týchto poistných podmienkach, poistník a poistený prejavuje svoju vôľu a potvrdzuje, že s týmito poistnými podmienkami a rozsahom poistenia z nich vyplývajúceho bol oboznámený a súhlasí s nimi.

Tieto poistné podmienky platia po celý čas trvania poistenia dojednaného poistnou zmluvou.

Článok 2 
Výklad pojmov

Predĺžená záruka: záruka s rovnakým rozsahom služieb ako zákonná záruka poskytovaná na tovar predajcom, ak nie je v týchto VPP stanovené inak.

Náhodné poškodenie: akékoľvek náhodné, náhle a nepredvídané poškodenie výrobku vonkajšími vplyvmi, ktoré ovplyvňujú prevádzkovú funkčnosť výrobku.

Odcudzenie: strata poisteného výrobku v dôsledku lúpeže alebo vlámania.

Lúpež: prisvojenie si poisteného výrobku páchateľom pri použití násilia alebo vyhrážky bezprostredným násilím proti poistenému, jeho zamestnancovi alebo inej osobe poverenej poisteným užívaním poisteného výrobku

Vlámanie: násilné vniknutie do uzatvoreného priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky s použitím sily. Uzatvoreným priestorom sa rozumie budova alebo vozidlo s uzatvorenou karosériou.

Poistený výrobok: výrobok podrobne opísaný v poistnej zmluve a vo faktúre či pokladničnom doklade vystavenom obchodným zástupcom poistníkovi pri kúpe výrobku.

Poistné: Poistné sa dojednáva ako jednorazové a je splatné v momente dojednania poistenia.

Poistná suma: Poistná suma je stanovená ako obstarávacia cena poisteného výrobku a je uvedená v poistnej zmluve.

Potvrdenie o dojednaní poistenia: dokument, ktorý potvrdzuje existenciu poistenia v rozsahu zvolenom poisteným, v súlade s týmito poistnými podmienkami.

Tretia osoba: akákoľvek iná osoba ako poistený, druh poisteného alebo jeho zákonný partner, potomkovia alebo predkovia poisteného, zamestnanci poisteného, rovnako ako akákoľvek osoba, ktorú poistený neoprávnil užívať poistený výrobok.

Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu.

Poistený: fyzická alebo právnická osoba, na majetok ktorej sa poistenie vzťahuje. Pre účely tohto poistenia je poistený vždy zhodný s poistníkom.

Oprávnená osoba: fyzická alebo právnická osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo na poistné plnenie. Pre účely tohto poistenia je oprávnenou osobou vždy poistený.

Obchodný zástupca: Akákoľvek osoba, ktorú poisťovateľ splnomocnil dojednávať poistenie, opravovať alebo vymeniť poistený výrobok, robiť v mene poisťovateľa právne úkony alebo faktické konania v súlade s týmito poistnými podmienkami.

Článok 3 
Poistná udalosť

 • V prípade poistenia predĺženej záruky je poistnou udalosťou porucha poisteného výrobku.
 • V prípade poistenia náhodného poškodenia je poistnou udalosťou náhodné poškodenie.
 • V prípade poistenia odcudzenia výrobku je poistnou udalosťou odcudzenie poisteného výrobku.

Poisťovňa poskytne oprávnenej osobe poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť definovaná v týchto poistných podmienkach pre dojednaný druh poistenia.

Článok 4

Poistná zmluva musí byť dojednaná vždy písomne. Zmeny poistnej zmluvy musia mať takisto písomnú formu.

Článok 5 
Obdobie trvania poistenia 

Poistenie predĺženej záruky dojednané a uhradené podľa týchto poistných podmienok sa dojednáva s začiatkom o 0.00 hod. dňa dojednaného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie Záruky PLUS dojednané a uhradené podľa týchto poistných podmienok sa dojednáva so začiatkom v momente podpisu poistnej zmluvy.

Každé jednotlivé poistenie dojednané podľa týchto poistných podmienok sa dojednáva na poistné obdobie uvedené v poistnej zmluve pre každý druh poistenia osobitne. Podmienkou platnosti poistnej zmluvy je úhrada celého predpísaného poistného.

Článok 6  
Zánik poistenia

Poistenie zaniká v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka uplynutím poistného obdobia, výpoveďou, v dôsledku nezaplatenia poistného, odstúpením od poistenia a ďalšími spôsobmi stanovenými v Občianskom zákonníku.

V prípade zániku poistenia sa, podľa všeobecne platných právnych predpisov, nespotrebované poistné poistenému nevracia.

Uplynutie poistného obdobia

Poistenie zaniká uplynutím poistného obdobia, a to o 24. hodine dňa dojednaného ako koniec poistenia.

Zánik odstúpením od kúpnej zmluvy

V prípade, že dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy pred dátumom začiatku poistenia predĺženej záruky, zaniká postenie dňom odstúpenia od kúpnej zmluvy. Poistník má nárok na vrátenie poistného za toto riziko. Poistník nemá nárok na poistné zaplatené za riziko náhodného poškodenia a odcudzenia, a to ani na pomernú časť.

Odstúpenie poistníka od dojednaného poistenia

Poistník môže odstúpiť od poistenia, dojednaného v rozsahu určenom týmito poistnými podmienkami, do štrnástich (14) dní od dátumu dojednania poistenia. Poistník sa musí dostaviť do predajne Obchodného zástupcu, kde mu bude v uvedenej lehote 14 dní poistná zmluva stornovaná a poistné vrátené. V prípade dojednania poistnej zmluvy formou obchodu na diaľku, musí poistník odoslať v lehote 14 dní Obchodnému zástupcovi písomné odstúpenie od poistnej zmluvy s overeným podpisom. Odstúpením od poistnej zmluvy sa zmluva ruší od jej začiatku.

Rozhodné právo

Poistná zmluva a poistenie v nej dojednané v rozsahu určenom týmito poistnými podmienkami sa riadi slovenským právom.

Článok 7 
Povinnosti z poistenia

Poistník alebo poistený je povinný vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni. Poistník alebo poistený je súčasne zo zákona povinný predložiť doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada a ktoré sú nevyhnutné pre výplatu poistného plnenia. Kým nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovňa poistné plnenie nevyplatí. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po skončení vyšetrovania. Vyšetrovanie je skončené, hneď ako poisťovateľ oznámi jeho výsledok oprávnenej osobe.

Článok 8 
Poistenie predĺženej záruky

(1) Rozsah Poistenia predĺženej záruky
 Ak počas trvania Poistenia predĺženej záruky nastane u poisteného výrobku poistná udalosť, má poistený právo na poistné plnenie formou opravy alebo výmeny poisteného výrobku, v súlade s týmito poistnými podmienkami. Poistenie predĺženej záruky sa dojednáva ako poistenie škodové. Poistné plnenie za všetky poistné udalosti v rámci Poistenia predĺženej záruky sa poskytuje maximálne do výšky poistnej sumy za celé obdobie trvania poistenia.

(2) Poistné plnenie formou opravy poisteného výrobku
 V prípade opravy poisteného výrobku budú použité nové alebo použité náhradné dielce od ktoréhokoľvek výrobcu. Vymenené dielce budú mať rovnakú funkčnosť ako pôvodné dielce. Do nákladov na opravu sa okrem samotnej opravy vrátane náhradných častí zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do/ zo servisu, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner,

poštovné za odoslanie výrobku zo servisu klientovi a náklady na dopravu a prácu technika na mieste vzniku poistnej udalosti.
 Výplatou poistného plnenia poistenie nezaniká.

(3) Poistné plnenie formou výmeny poisteného výrobku
 Poisťovateľ je oprávnený posúdiť a rozhodnúť, kedy je oprava poisteného výrobku fakticky nemožná alebo ekonomicky nerentabilná – v takom prípade má poistený právo na výmenu poisteného poškodeného výrobku za nový, s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, maximálne do výšky poistnej sumy. O výbere nového výrobku rozhoduje Poisťovateľ. Do nákladov na výmenu sa okrem nového výrobku zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do servisu alebo predajne, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner a prípadné náklady na pôvodne zamýšľanú opravu výrobku.

Vyplatením poistného plnenia formou nového výrobku poistenie zaniká.

(4) Výluky z Poistenia predĺženej záruky
 Poistenie predĺženej záruky sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy poisteného výrobku:

 1. na ktoré bol poistník alebo poistený upozornený a na ďalšie chyby, ktoré už výrobca vylúčil vo svojej záruke, prevzatej poisteným pri kúpe výrobku.
 2. spôsobené nesprávnou či nedostatočnou údržbou výrobku, preťažovaním výrobku, užívaním výrobku v rozpore s pokynmi výrobcu či za nezvyčajných podmienok.
 3. vzniknuté bežným opotrebovaním.
 4. spôsobené úmyselne a hrubou nedbanlivosťou.
 5. zapríčinené účinkami klimatických a iných vonkajších vplyvov, ako aj chyby zapríčinené živelnou udalosťou, haváriou, vandalizmom, krádežou alebo prepravou výrobku.
 6. ktoré opravoval iný subjekt ako autorizovaný zmluvný servis.
 7. spôsobené nedostatočnou opravou alebo ďalším používaním výrobku bez opravy chyby výrobku, ktorá sa vyskytla už skôr.
 8. spôsobené mechanickým poškodením tovaru.

Ďalej sa poistenie predĺženej záruky nevzťahuje na:

 1. súčasti výrobku spotrebného charakteru podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu.
 2. zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s chybou výrobku.
 3. chyby preventívne odstraňované počas pravidelnej servisnej prehliadky výrobku.
 4. chyby na batériách.
 5. náhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby, tomu, kto toto právo uplatnil,
 6. neodstrániteľné chyby, ktoré však súčasne nebránia riadnemu užívaniu výrobku pre jeho účely.
 7. chyby na výrobku, ktoré sú výrobnej povahy a ako také ich odstraňuje výrobca v rámci hromadných akcií.

Článok 9 
Poistenie náhodného poškodenia 

(1) Rozsah Poistenia náhodného poškodenia
 Ak počas trvania poistenia nastane poistná udalosť náhodného poškodenia poisteného výrobku, má poistený právo na poistné plnenie formou opravy alebo výmeny poisteného výrobku, ktorú zaistí poisťovateľ podľa týchto poistných podmienok. Poistenie náhodného poškodenia sa dojednáva ako poistenie škodové so spoluúčasťou poisteného vo výške 15 % v prvom roku poistenia a 25% v druhom roku poistenia z ceny opravy (vrátane dopravy, práce a poštovného) alebo v prípade výmeny poisteného výrobku z obstarávacej ceny poisteného výrobku. Poistné plnenie za všetky poistné udalosti v rámci Poistenia náhodného poškodenia sa poskytuje maximálne do výšky poistnej sumy vrátane spoluúčasti za celé obdobie trvania poistenia.

(2) Poistné plnenie formou opravy poisteného výrobku
 V prípade opravy poisteného výrobku budú na jeho opravu využité nové alebo použité náhradné dielce od ktoréhokoľvek výrobcu. Funkčnosť vymenených dielcov bude zodpovedať funkčnosti pôvodných častí.

Do nákladov na opravu sa okrem samotnej opravy vrátane náhradných častí zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do/ zo servisu, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner, poštovné za odoslanie výrobku zo servisu klientovi a náklady na dopravu a prácu technika na mieste vzniku poistnej udalosti.

Výplatou poistného plnenia poistenie nezaniká.

(3) Poistné plnenie formou výmeny poisteného výrobku
 Poisťovateľ je oprávnený posúdiť a rozhodnúť, kedy je oprava poisteného výrobku fakticky nemožná alebo ekonomicky nerentabilná – v takom prípade má poistený právo na výmenu poškodeného poisteného výrobku za výrobok nový, s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami.

O výbere nového výrobku rozhoduje Poisťovateľ. Do nákladov na výmenu sa okrem nového výrobku zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do servisu alebo predajne, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner a prípadné náklady na pôvodne zamýšľanú opravu výrobku.

Výplatou poistného plnenia formou nového výrobku poistenie zaniká.

(4) Výluky z Poistenia náhodného poškodenia 

Poistenie náhodného poškodenia sa nevzťahuje na:

 1. náhodné poškodenie nasledujúceho: vonkajšie zariadenie alebo položky klasifikované ako „príslušenstvo“ alebo „spotrebný tovar“, ako napr. batérie, žiarovky, žiarovky projektorov, jednorazové alebo výmenné atramentové alebo iné tlačové náplne, foto papier alebo papier na tlač, pamäťové disky, zariadenia jednoúčelovej pamäte, prenosné obaly, dotykové pero, akékoľvek dielce/súčiastky vyžadujúce pravidelnú údržbu alebo iné komponenty, ktoré nie sú vo vnútri výrobku.
 2. akékoľvek poškodenie (vrátane poškodení spôsobených vírusom) softwaru nahratého, kúpeného alebo inak preneseného na poistený výrobok. Poistenie sa nevzťahuje na software dodávaný ako periférne zariadenie.
 3. Akékoľvek poškodenia poisteného výrobku, ktoré majú len kozmetický charakter alebo inak neovplyvňujú funkčnosť výrobku, vrátane škrabancov a zárezov, ktoré podstatne nenarušujú užívanie výrobku.
 4. akékoľvek poškodenie vzniknuté v dôsledku opotrebovania.
 5. poistený výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť niekto iný ako poisťovateľ alebo osoba poverená poisťovateľom alebo jeho zástupcom. Akákoľvek oprava alebo pokus o ňu inou osobou ako poisťovateľom alebo povereným obchodným zástupcom bude mať za následok zánik tohto poistenia, a to bez nároku na vrátenie poistného. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie vo forme preplatenia nákladov na opravu, ak opravu vykonal poistený alebo iná osoba, odlišná od poisťovateľa alebo obchodného zástupcu.
 6. stratu poisteného výrobku.
 7. odcudzenie poisteného výrobku (ak nebolo dojednané poistenie proti odcudzeniu).
 8. poškodenie poisteného výrobku spôsobené ohňom z vonkajšieho alebo vnútorného zdroja.
 9. akékoľvek úmyselné poškodenie.
 10. poškodenie poisteného výrobku v súvislosti s teroristickým činom alebo vojnou.
 11. obnovu alebo prenos dát uložených v poistenom výrobku. Ak však dôsledku vzniku poistnej udalosti vzniklo poistenému právo na výmenu pevného disku, potom poistenému súčasne vzniká právo na bezplatnú inštaláciu súčasnej verzie hlavných aplikácií a operačného systémového softwaru, ktoré poistený zakúpil od obchodného zástupcu.

Článok 10 
Poistenie pre prípad odcudzenia 

(1) Rozsah Poistenia pre prípad odcudzenia
 Ak počas trvania poistenia nastane poistná udalosť odcudzenia poisteného výrobku, má poistený podľa týchto poistných podmienok právo na jeho náhradu poskytnutím nového výrobku; náhradu poisteného výrobku zaistí poisťovateľ. Poistený je povinný doložiť vznik poistnej udalosti policajným protokolom. Ak je poisteným výrobkom mobilný telefón, musí byť súčasťou tohto protokolu aj žiadosť poisteného o zablokovanie výrobného čísla prístroja (IMEI) v sieti všetkých operátorov na Slovensku. Poistenie sa vzťahuje na poistené výrobky umiestnené v uzamknutej nehnuteľnosti poisteného; vo vozidle poisteného, a to v uzamknutom kufri alebo uzamknutej priehradke; prípadne umiestnené v iných priestoroch, a to v uzamknutom sejfe alebo v pevnej uzamknutej skrinke. Poistenie proti odcudzeniu sa dojednáva ako poistenie škodové so spoluúčasťou poisteného vo výške 15 % z obstarávacej ceny poisteného výrobku.

(2) Poistné plnenie formou nového výrobku
 V prípade odcudzenia poisteného výrobku počas trvania tohto poistenia má poistený právo na bezplatné poskytnutie nového náhradného výrobku s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, aké mal odcudzený poistený výrobok, maximálne do výšky poistnej sumy vrátane spoluúčasti. O vzniku nároku na náhradu rozhoduje poisťovateľ. O výbere nového výrobku rozhoduje Poisťovateľ.

Výplatou poistného plnenia formou nového výrobku poistenie zaniká.

(3) Výluky z Poistenia pre prípad odcudzenia

Poistenie proti odcudzeniu sa nevzťahuje na:

 1. náklady na výmenu softwaru. Avšak aktuálne verzie hlavných aplikácií a operačného systémového softwaru, ktoré poistený kúpil od obchodného zástupcu, budú poistenému bezplatne nahradené a dodané spolu s novým výrobkom dodaným v súlade s týmto poistením proti odcudzeniu.
 2. akékoľvek iné odcudzenie poisteného výrobku okrem odcudzenia, ku ktorému došlo v rámci lúpeže alebo vlámania treťou osobou.
 3. odcudzenie akéhokoľvek príslušenstva poisteného výrobku a ďalšieho vonkajšieho zariadenia.
 4. odcudzenie poisteného výrobku, ak neboli prijaté príslušné opatrenia na zabezpečenie výrobku pred odcudzením.
 5. odcudzenie poisteného výrobku, ktoré nastalo v čase, kedy bol výrobok predaný poisteným do starostlivosti alebo užívania tretej osobe.
 6. odcudzenie poisteného výrobku z vozidla, okrem prípadu, kedy bol výrobok ukrytý a uložený v uzamknutom kufri alebo uzamknutej priehradke a páchateľ do vozidla vnikol násilím. V takom prípade je poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie povinný predložiť dôkaz o násilnom vniknutí do vozidla.
 7. odcudzenie poisteného výrobku, ak poistený zanechal poistený výrobok na svojom alebo cudzom pracovisku, v škole alebo na inom verejnom mieste, okrem prípadu, kedy bol výrobok uzamknutý v pevnej uzamykateľnej skrinke, v sejfe alebo v podobnom uzamykateľnom zariadení, ku ktorému má prístup iba poistený, a ak došlo k násilnému poškodeniu uzamknutej skrinky, sejfu alebo iného uzamykateľného zariadenia a ak poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie predloží dôkaz o násilnom poškodení takéhoto zariadenia, v ktorom bol poistený výrobok.
 8. akýkoľvek prípad odcudzenia poisteného výrobku, ktorý poistený nenahlásil na polícii najneskôr do 72 hodín po zistení odcudzenia poisteného výrobku.
 9. stratu poisteného výrobku v dôsledku udalosti spôsobenej vyššou mocou (neodvrátiteľné, nepredvídateľné a vonkajšie udalosti).
 10. odcudzenie poisteného výrobku, ku ktorému došlo v dôsledku vedomého konania poisteného.

Článok 11 
Starostlivosť o zákazníka 

V prípade otázok alebo sťažnosti sa môže poistník alebo poistený obrátiť na poisťovateľa:
 AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112

Orgánom dohľadu nad činnosťou poisťovateľa je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Článok 12 
Doručovanie 

 1. Pre doručovanie akýchkoľvek písomností s využitím držiteľa poštovej licencie platí, že sa považujú za doručené siedmym dňom odo dňa odoslania doporučenej poštovej zásielky na kontaktnú adresu poistníka, poisteného alebo poisťovne, ak sa nepreukáže iný dátum doručenia.
 2. Pre osobné doručovanie platí, že v momente prevzatia zásielky druhou zmluvnou stranou sa táto považuje za doručenú. Zmluvná strana je povinná toto prevzatie a dátum prevzatia písomne potvrdiť na kópii doručovanej písomnosti alebo na jej druhopise.
 3. Doručovanie akýchkoľvek písomností je možné aj kuriérskou službou, ktorá umožňuje overenie doručenia. Písomnosti odoslané týmto spôsobom sa považujú za doručené v momente ich prevzatia druhou zmluvnou stranou.
 4. Ak adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy ju adresát odmietol prijať.
 5. Ak bola doručovaná písomnosť uložená a adresát si ju v úložnej lehote nevyzdvihol, považuje sa písomnosť za doručenú posledným dňom úložnej lehoty.

Článok 13 
Záverečné ustanovenia

Poistník aj poistený súhlasia so spracúvaním osobných údajov poistníka/poisteného poisťovateľom a to v rozsahu: Meno, priezvisko, adresa, elektronický kontakt a údaje o dojednanom poistení (okrem citlivých údajov); pre marketingové účely a pre účely produktov poisťovateľa a predajcu. Udelenie súhlasu nie je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy, udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Článok 14

Tieto Poistné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 12. novembra 2012.

Overené
zákazníkmi

overene

Hore