Obchodné podmienky

Obchodné podmienky, postup pri objednávaní tovaru, reklamačný poriadok a ochrana osobných údajov platné pri nákupe na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim EURONICS Prievidza s.r.o., Bojnická cesta 39C, Prievidza, na webovej stránke www.skyelektro.sk


Článok 1
 
Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúcim v zmysle týchto obchodných podmienok je:
 2. EURONICS Prievidza s.r.o.

  IČO: 36708933
   DIČ: 2022282911
   IČ DPH: SK2022282911

  zapísaný v OR okr. Súdu Trenčín oddiel: Sro Vložka číslo: 1730/R

  so sídlom: Bojnická cesta 39C, 971 01 Prievidza

  číslo účtu: 4004461988/7500 IBAN: SK28 7500 0000 0040 0446 1988 BIC: CEKOSKBX 

  Zodpovedný vedúci Dušan Pastierik, e-mail: dusan.pastierik@skyelektro.sk

  Ďalej len „predávajúci“.

  Orgán dozoru:

  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
   Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
   Odbor výkonu dozoru
   tel. č. 032/6400 109
   fax č. 032/6400 108

 3. Kupujúcim v zmysle týchto obchodných podmienok je fyzická osoba, ktorá kupuje tovary alebo služby pre svoje osobné použitie a na účel, pre ktorý sú určené.
 4. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://www.skyelektro.sk (ďalej aj obchod), pričom označením políčka potvrdzujúceho, že pred odoslaním objednávky sa kupujúci oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 5. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. (ďalej len „kúpna zmluva“).

Článok 2
 
Informácie o tovare, cene a dostupnosti tovaru

 1. Tovar, ktorý si môže kupujúci zakúpiť cez obchod je označený tlačidlom „do košíka“, ktoré umožňuje jeho vloženie do virtuálneho nákupného košíka.
 2. Tovar, ktorý je ponúkaný v obchode je pokiaľ nie je uvedené v jeho popise ináč určený pre bežné, domáce použitie alebo pre použitie v súlade s jeho určením a podmienkami prevádzky stanovenými jeho výrobcom alebo predajcom. V prípade komerčného použitia (použitie vo výrobe, službách alebo iných podnikateľských aktivitách a súvisiacich činnostiach) tovaru určeného na používanie v domácnosti, môže byť štandardná záruka obmedzené alebo vylúčená.
 3. Informácie o tovare a službách uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov a dodávateľov služieb, databáz spoločností Icecat NV a Flixmedia Limited.
 4. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.
 5. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú zverejnené v cenníku dopravy, ktorý je uverejnený na stránke obchodu.
 6. V prípade, že predávajúci ponúka k tovaru ďalší výrobok alebo službu ako “darček“, môže predávajúci kupujúcemu v zmysle platných účtovných predpisov Slovenskej republiky vyfakturovať obvyklú cenu darčeku, za podmienky, že zníži fakturovanú cenu výrobku, ku ktorému je darček dodávaný o fakturovanú cenu darčeka.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru, jeho vlastnostiach a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov a distribútorov tovarov, frekvencie aktualizácie údajov internetového obchodu na webovej stránke alebo vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu resp. dodávateľa.
 8. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Článok 3
 
Proces objednania tovaru

 1. Tovar, ktorý si môže kupujúci zakúpiť cez obchod je označený tlačidlom „do košíka“, ktoré umožňuje jeho vloženie do virtuálneho nákupného košíka.
 2. Po vložení tovaru do nákupného košíka musí kupujúci zadať svoje údaje, pričom povinným údajom je meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, adresa dodania tovaru, telefonický kontakt, e-mailový kontakt. Po zadaní týchto údajov a potvrdení objednávky bude vygenerovaný kupujúcemu jeho užívateľský účet a spolu s prihlasovacími údajmi. Vo svojom užívateľskom účte môže kupujúci sledovať spracovanie a históriu svojich nákupov. Kupujúci je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje pred zneužitím predovšetkým voľbou dostatočne bezpečného prístupového hesla (odporúčame minimálne 8 znakov z toho aspoň jedno číslo, jedna veľká hláska a jeden znak) a nesie plnú zodpovednosť za následky zneužitia týchto údajov, spôsobené ich poskytnutím neoprávnenej osobe alebo únikom z nedbanlivosti k neoprávnenej osobe, spôsobeným kupujúcim.
 3. Po zadaní údajov kupujúceho si kupujúci vyberie spôsob dodania tovaru pričom cena dodania je uvedená v objednávke a uvádza sa vždy vrátane DPH a lehoty dodania tovaru pre vybraný spôsob dopravy sú uvedené a stránke (Doprava a platba). Pri cene dopravy je vždy uvedené, či je uvedená cena za mernú jednotku alebo celý nákup.
 4. V ďalšom kroku si kupujúci vyberie spôsob zaplatenia tovaru alebo služby, pričom ak je vybraný spôsob úhrady spoplatnený, uvedená cena je vždy v EUR vrátane DPH
 5. Odoslanie objednávky je spojené s potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa.
 6. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný email s potvrdením prijatia objednávky na spracovanie, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Článok 4
 
Potvrdenie objednávky 

 1. Po prijatí objednávky preverí predávajúci skladovú dostupnosť, platnú cenu a parametre tovaru vo svojich skladových zásobách, alebo u výrobcu.
 2. Ak sa údaje o cene, dostupnosti a parametroch objednaného tovaru zhodujú s údajmi uvedenými na stránkach internetového obchodu nelíšia od aktuálnej ponuky predávajúceho, potvrdí predávajúci objednávku kupujúcemu zaslaním emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". V opačnom prípade predávajúci bezodkladne písomne (emailovou alebo SMS správou) informuje spotrebiteľa o zmene predmetných údajov a objednávku potvrdí až na základe písomného súhlasu spotrebiteľa (emailovou alebo SMS správou) so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebiteľom kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom spotrebiteľa dlhší ako lehota uvedená v čl. 8 bode 1 týchto OP. Spotrebiteľ má v prípade predĺženia dodacej lehoty alebo zmeny ceny právo objednávku stornovať a odstúpiť od zmluvy.
 3. V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke a označeného slovným spojením „na objednávku“, resp. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške maximálne 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.

Článok 5
 
Uzatvorenie kúpnej zmluvy a odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky.
 2. Spotrebiteľ má podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy:

 • Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
  • a) prevzatia tovaru podľa § 7 odseku 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
  • b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
  • c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 • Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 • Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa § 7 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z.z..
 • Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.). Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese info@skyelektro.sk alebo osobne na adrese sídla predávajúceho (Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy). Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode (ďalej "Primerané odskúšanie"). Primerane odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Za primerané odskúšanie sa v prípade výrobkov na prípravu, úpravu a uskladnenie potravín alebo nápojov rozumie odskúšanie funkčnosti tovaru bez jeho kontaktu s potravinami alebo tekutinami, respektíve bez ich umiestnenia v tovare (neplatí pre mikrovlnné rúry, kde je potrebné pri odskúšaní vložiť vhodnú nádobu čistej vody); v prípade výrobkov určených na pranie alebo sušenie textílií sa za primerané odskúšanie považuje spustenie spotrebiča bez vloženia textílií a akýchkoľvek pracích prostriedkov; v prípade elektronických zariadení s vlastným softwarom sa za primerané odskúšanie považuje také odskúšanie výrobku, pri ktorom nedôjde k jeho registrácií alebo aktivácií v databáze výrobcu.

3. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný (vrátane výrobkov, ktoré k nemu boli dodané ako „darček“), uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Za neúplný tovar sa považuje tovar, ktorý bol vrátený nekompletný s chýbajúcimi časťami alebo príslušenstvom vrátane spotrebného materiálu a obalu, ktorý je po bežnom rozbalení tovaru opätovne použiteľný a všetkých darčekov, ktoré boli predávajúcim k vrátenému tovaru dodané. Na darčeky dodané k tovaru sa vzťahuje povinnosť kupujúceho na ich vrátenie v pôvodnom stave alebo na úhradu nákladov na ich uvedenie do pôvodného stavu v rovnakom rozsahu ako na tovar, ku ktorému boli dodané.

4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, z hygienických dôvodov alebo ochrany vlastností tovaru ako je množstvo či iné fyzikálne alebo chemické vlastnosti a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený(napríklad holiace nože, planžety, hlavy, depilačné hlavy a nástavce, filtre, sypký alebo tekutý materiál – káva, čaj, sirupy...., batérie a akumulátory, svetelné zdroje, záznamové médiá a podobne)

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. V prípade, ak spotrebiteľ tovar nakupuje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO v objednávke a na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Článok 6
 
Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet alebo peňažnou poukážkou zaslanou na jeho adresu, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok 7
 
Platobné podmienky

 1. V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.
 2. Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.skyelektro.sk nie je možné uhradiť inak ako v hotovosti do rúk kuriéra, prevodom na účet alebo online platobným systémom. Nie je možné ju uhradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom.
 3. Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení kuriérskou spoločnosťou priložený v balení tovaru alebo v elektronickej forme odoslaný e-mailom a na účet zákazníka v e-shope, ak mu bol vytvorený. Záručný list a návod na obsluhu v úradnom jazyku, pokiaľ sa k tovaru dodáva samostatne, bude dodaný spolu s výrobkom a to v balení výrobku alebo v obálke nalepenej na obale výrobku so zrozumiteľným označením jej obsahu. Predávajúci môže návod na obsluhu v úradnom jazyku zaslať kupujúcemu po vzájomnej dohode aj v elektronickej forme.

Článok 8
 
Podmienky dodania tovaru

 1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi, a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho.
 2. Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou alebo pri osobnom odbere v sídle predávajúceho sa spotrebiteľ zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Spotrebiteľ je povinný ihneď po doručení(najneskôr do 24 hodín od prevzatia) zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia, nekompletnosti obsahu zásielky alebo príslušenstva sa zaväzuje bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) preukázateľným spôsobom informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch.
 3. Pri doručení do Balíkomatu sa spotrebiteľ zaväzuje po vybratí balíku z prepážky neopustiť priestor bezprostredne pred Balíkomatom (tj. priestor pokrytý kamerami Balíkomatu) a skontrolovať v tomto priestore balenie tovaru. V prípade akéhokoľvek poškodenia balenia sa spotrebiteľ zaväzuje zotrvať v priestore bezprostredne pred Balíkomatom a okamžite uplatniť reklamáciu na obrazovke Balíkomatu a balík následne vložiť späť do schránky. V prípade, že balenie nenesie známky poškodenia, spotrebiteľ sa zaväzuje skontrolovať kompletnosť a nepoškodenosť obsahu balíku bez zbytočného zdržania. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.
 4. Nakoľko chladničky s výškou nad 1,7m môžu byť kuriérskou spoločnosťou prepravované v horizontálnej polohe, spotrebiteľ je povinný ponechať chladničku v kľude, bez pohybu vo vertikálnej polohe a bez pripojenia k elektrickej sieti 24 hodín od doručenia a uvedenia chladničky do vertikálnej polohy.
 5. Spotrebiteľ je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr v deň, predchádzajúci dňu jeho doručenia . Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky (pri nákupe na splátky nie je možné určiť náhradnú osobu pre príjem zásielky). Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 6 tohto článku.
 6. Ak spotrebiteľ po doručení e-mailu s názvom „Potvrdenie objednávky“ neprevezme tovar od kuriéra bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
 7. Pokiaľ si spotrebiteľ objednal odvoz starého elektrospotrebiča, je povinný tovar odpojiť, vyčistiť a kompletný zabaliť pred príchodom kuriéra. Na tento účel je možné použiť i pevné zabalenie do strečovej fólie. Nezabalený, znečistený, nekompletný alebo neodpojený tovar kuriérska spoločnosť neprevezme.
 8. Predávajúci zabezpečí doručenie zásielky na najbližšie verejne prístupné miesto na adrese doručenia uvedenej v objednávke. V prípade, že pri doručení predovšetkým rozmerných, neskladných a ťažkých zásielok musia byť použité prepravné prostriedky(napr. nákladné alebo dodávkové vozidlo, plošinový vozík, paletový vozík, rudla a podobne), bude zásielka doručená na najbližšie verejne prístupné miesto na adrese doručenia uvedenej v objednávke, ktoré je prístupné pre prepravné prostriedky použité pri doručení zásielky. V prípade objednávky služby „vynesenia zásielky s asistenciou kupujúceho“ (napr. chladničky a väčšie televízne prijímače a pod., ktoré sa nezmestia do výťahu) je spotrebiteľ povinný zabezpečiť pri vynášaní pomoc ďalšej osoby šoférovi, ktorý zásielku doručí.
 9. Spotrebiteľ je povinný pri prevzatí tovaru platným dokladom totožnosti preukázať svoje oprávnenie na prevzatie tovaru v zmysle objednávky a umožniť predávajúcemu zapísať si potrebné údaje, najmä, nie však výlučne, číslo dokladu totožnosti. Pokiaľ tak spotrebiteľ neurobí, predávajúci je oprávnený odoprieť vydanie tovaru. Toto oprávnenie sa vzťahuje na osobný odber a aj na kuriérsku spoločnosť.
 10. Doprava - DOVOZ TOVARU CARGO KOMFORT pre spotrebiče do 80kg s odvozom starého spotrebiča, vynesením a umiestnenie nového spotrebiča, odvozom plastových a papierových obalov. Základná cena tejto služby je 14€ /1ks spotrebiča alebo individuálne podľa počtu a druhu spotrebičov ak nie je pri spotrebiča uvedená iná cena. Táto služba nezahrňuje zapojenie spotrebiča(pripojenie k elektrickej energii, vode, plynu, odpadu, anténnym rozvodom a podobne), inštaláciu vstavaných spotrebičov , montáž a ladenie televíznych prijímačov vrátane montáže ich stojanov a držiakov na stenu. Ďalej táto služba nezahrňuje demontáž, odpájanie starých spotrebičov a ich znesenie. 

Článok 9
 
Reklamačný poriadok

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese reklamacie@skyelektro.sk alebo osobne v mieste podnikania predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Zasielané produkty kategórie "nápoje a potraviny" majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

 1. Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 3. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
 4. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky, SMS správou alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 5. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.
 7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
 9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 10. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim EURONICS Prievidza s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
   Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 10
 
Spracovanie osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru a zasielania reklamných správ v prípade jeho súhlasu s ich zasielaním. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech spotrebiteľa za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov prostredníctvom automatického doplňovania údajov kupujúceho do objednávkového formuláru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, respektíve reklamných správ, ak si ich spotrebiteľ vyžiadal podľa odseku 3.

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ostatné údaje súvisiace s objednávkou tovarov a služieb. Poskytnutie týchto údajov spotrebiteľom je nevyhnutné na účely uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie. Poskytnutie osobných údajov spotrebiteľom podľa bodu 3 a 5b tohto článku je dobrovoľné.

V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: info@skyelektro.sk.

Spotrebiteľ potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto OP. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do odvolania, najviac na 10 rokov.

Predávajúci oznamuje týmto spotrebiteľovi, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7 , 821 04 Bratislava, IČO: 35834498 alebo TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, alebo Geis SK s.r.o..,Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 31 324 428 alebo Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1,, IČO: 31338887 .

Ak spotrebiteľ v procese objednávania začiarkne súhlasné pole "Chcem vyjadriť svoj názor na nákup o 10 dní v emailovom dotazníku", spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho (v rozsahu emailová adresa, obsah objednávky) nezávislým hodnotiacim spoločnostiam: portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382), portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894), portál Pricemania.sk (Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 43860559). Predávajúci poskytne hodnotiacim spoločnostiam emailovú adresu spotrebiteľa a obsah jeho objednávky.

Spotrebiteľ môže požiadať o výpis evidovaných osobných údajov, zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese info@skyelektro.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,

opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Elektronický obchod využíva funkciu "Remarketing" od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka v rámci stránky www.skyelektro.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na www.skyelektro.sk. Informácie o pohybe zákazníka na našej stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.

Tieto všeobecné obchodné podmienky schválil:
 dňa 11.7. 2019 RNDr. Ján Síleš, konateľ spoločnosti EURONICS Prievidza s.r.o.

Stiahnuť obchodné podmienky (PDF)

Archív obchodných podmienok:
Obchodné podmienky platné od 5. 1. 2019 do 11. 7. 2019 (11:00)

Overené
zákazníkmi

overene

Hore